افغانستان‌مونیتور

پرونده ژنرال دوستم؛ واهمه‌های‌ یک بحران سیاسی و زورآزمایی‌های فرامرزی

رئیس جمهور غنی در تازه‌ترین کنفرانس مطبوعاتی خویش از صحبت در مورد پرونده دوستم-ایشچی خودداری کرده آن را یک معضل بین دو شخص توصیف کرد که باید از طریق سیستم عدلی و قضایی پیگیری شود. مشکل قانونى که راه...

ادامه...