پژوهش

نقش دولت در تأمین امنیت و صلح

در صورتیکه قدرت در جامعه جهانی نا برابر تقسم شده باشد، اینجاست که بحث از سیاست خارجی و منافع ملی بمیان می‌آید و دولت مردان با اختیارات رسمی که به آنان تفویض شده است به نیابت از سوی دولت خود ماموریت...

ادامه...