دکتر اخشید جاوید

دکتر اخشید جاوید

آیا فرایند خلع سلاح در حال عقبگرد است؟

برداشت عام از «خلع سلاح» به فعالیت‌هایی محدود است که رقبای دوران جنگ سرد در آن زمان به‌خاطر دستیابی و برقراری تعادل قدرت انجام می‌دادند. بنابر این...